კურსის ავტორი: თამარ ცხადაძე, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია: სოციალური ახსნის მოდელები

კურსი განკუთვნილია მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა ან უფრო მაღალი ხარისხის მქონე მკვლევრებისთვის.

კურსის მიზანია, მონაწილეებს გააცნოს სოციალურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ონტოლოგიური, ეპისტემოლოგიური და მეთოდოლოგიური საკითხები, მეცნიერული ახსნის ალტერნატული მოდელები და მათი გამოყენება სოციალურ მეცნიერებებში, ფილოსოფიური დებატები ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ახსნა თუ გაგება, მიზეზშედეგობრიობა თუ ინტენციონალობა, სტრუქტურა თუ სუბიექტი, ინდივიდუალიზმი თუ ჰოლიზმი, ობიექტურობა თუ ღირებულებები, ნატურალიზმი და სხვა.

კურსზე მიღება გამოცხადდება 2022 წლიდან
კურსზე მიღება სრულდება 30 ნოემბერს, 2021!


Socialresearch.ge პლატფორმის პროექტია, რომლის მიზანია საქართველოში სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდების საკითხებზე ახალი ცოდნის შექმნა და მკვლევართა გაძლიერება ინტერდისციპლინური ქსელის შექმნის გზით

კონფერენცია: კვლევიდან პრაქტიკამდე

2022 წლის 29-31 ივლისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საუნივერსიტეტო სწავლების გაუმჯობესების (IUT) პროგრამის მიერ ორგანიზებულ 47-ე ყოველწლიურ ჰიბრიდულ კონფერენციას „კვლევიდან პრაქტიკამდე“.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადები მიიღება 2021 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით.
სოციალურ მეცნიერებათა კვლევები საქართველოში
დისკუსიის მიზანს წარმოადგენს, ერთი მხრივ, აკადემიურ სივრცეში კვლევითი პროცესის პრობლემების გამოკვეთა და მასზე რეფლექსია, ხოლო, მეორე მხრივ, სოციალური კვლევების უფრო ფართოდ დანახვა და მისი მნიშვნელობისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოკვეთა.  დისკუსიის მონაწილეები:
  • დავით სიჭინავა | კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი, CRRC საქართველო;
  • ქეთი სართანია | მკვლევარი, სოციოლოგი; 
  • თამარ ცხადაძე | ფილოსოფოსი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
  • იაგო კაჭკაჭიშვილი | პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
  • მოდერატორი: ნინო ლეჟავა | გამომცემლობა ,,მელანი”.

სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდები

სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო წარმოადგენს სინთეზურ შესავალს იმ მეთოდების სპექტრის შესახებ, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების (SES) კვლევაში.

2022 წლიდან, Stockholm Resilience Centre-თან თანამშრომლობით, ელექტრონული სახით გამოიცემა აღნიშნული სახელმძღვანელოს ქართული თარგმანი.

საჯარო ბიბლიოთეკა

წყარო: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS)
წყარო: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წყარო: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი