მიმდინარე კურსი:

სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია: სოციალური ახსნის მოდელები

კურსის ლექციები შეეხება: სოციალურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ონტოლოგიურ, ეპისტემოლოგიურ და მეთოდოლოგიურ საკითხებს, მეცნიერული ახსნის ალტერნატული მოდელებს და მათ გამოყენებას სოციალურ მეცნიერებებში, ფილოსოფიური დებატებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ახსნა თუ გაგება, მიზეზშედეგობრიობა თუ ინტენციონალობა, სტრუქტურა თუ სუბიექტი, ინდივიდუალიზმი თუ ჰოლიზმი, ობიექტურობა თუ ღირებულებები, ნატურალიზმი და სხვა.

კურსის ავტორი: თამარ ცხადაძე, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი


Socialresearch.ge კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის პროექტია, რომლის მიზანია საქართველოში სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდების საკითხებზე ახალი ცოდნის შექმნა და მკვლევართა გაძლიერება ინტერდისციპლინური ქსელის შექმნის გზით.

სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდები

სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო წარმოადგენს სინთეზურ შესავალს იმ მეთოდების სპექტრის შესახებ, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების (SES) კვლევაში.

2022 წლიდან, Stockholm Resilience Centre-თან თანამშრომლობით, ელექტრონული სახით გამოიცემა აღნიშნული სახელმძღვანელოს ქართული თარგმანი.

საჯარო ბიბლიოთეკა

წყარო: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS)
წყარო: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წყარო: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა კვლევები საქართველოში
დისკუსიის მიზანს წარმოადგენს, ერთი მხრივ, აკადემიურ სივრცეში კვლევითი პროცესის პრობლემების გამოკვეთა და მასზე რეფლექსია, ხოლო, მეორე მხრივ, სოციალური კვლევების უფრო ფართოდ დანახვა და მისი მნიშვნელობისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოკვეთა.  დისკუსიის მონაწილეები:
  • დავით სიჭინავა | კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი, CRRC საქართველო;
  • ქეთი სართანია | მკვლევარი, სოციოლოგი; 
  • თამარ ცხადაძე | ფილოსოფოსი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
  • იაგო კაჭკაჭიშვილი | პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
  • მოდერატორი: ნინო ლეჟავა | გამომცემლობა ,,მელანი”.